034-32735398

متن ششمین کنگره سراسری ادبیات پایداری

به نام خدا

در این ماجرای جنگ هشت ساله یک پیروزی مطلق به دست آوردیم. دشمن به ما حمله کرده بود و می خواست بخشی از خاک ما را بگیرد. همۀ دنیا هم به اوکمک کردند،ما هم مردانه ایستادیم ودشمن ناکام شد و بینی اش به خاک مالیده شد و  برگشت. این پیروزی را با همین ابعاد، با همۀ خصوصیاتی که در آن وجود دارد، با همۀ آن هزاران هزار ماجرایی که درخود حفظ کرده، باید روایت کنیم.

این کار هنرمندان، نویسندگان، سینماگران، شاعران ونقّاشان وکار اصحاب فرهنگ وهنراست. این جا دیگرمسئلۀ هشت سال نیست، هشتاد سال هم اگر طول بکشد، جا برای کارکردن دارد.                                       (مقام معظم رهبری؛6 مهرماه 1379)

 

و ناگهان خبری دردناک آوردند   

                             ز  ردّ پای تو یک مشت خاک آوردند

هنوز باورم این بود:باز می گردی  

                             بـــــــــرای باورم امــــــــا پـــــــلاک آوردند

به اشک و آه قسم، میهمان خورشیدی 

                              که از تو خاطره ای تـــــابناک آوردند

برای کوچۀ بی اسم و بی نشانی ما 

                              به احترام تو، یک اسم پاک آوردند

صدای زنگ درآمد و باز می دانم 

                               ز ردّ پای تو یک مشت خاک آوردند

  (ابراهیم ابوالحسنی)

 

1-اهداف برگزاری ششمین کنگرۀ  سراسری ادبیّات پایداری

ادبیّات پایداری یکی از شاخه های مهمّ ادبیّات فارسی و بلکه ادبیّات جهانی است که سرگذشت یک دین، یک ملّت و حتی یک فرد را در مبارزه با جاه طلبی ها و سرکشی های بیگانگان، خود کامگان، جریان های فکری وفرهنگی منحرف و سرانجام، بت های اقتصادی و صاحبان زر، زور وتزویر بازگو می نماید و با ارائۀ نمونه های عالی از مبارزه و پایداری،زمینه های احراز وتثبیت هویّت مذهبی و ملّی را فراهم می ســـازد. ماهیّت ادبیّات به طور کلّی، وادبیّات پایداری به شکل اخص، آن است که با زمینه های مختلف فکری و فرهنگی ارتباط پیدا می کند و ثمر دانش ها  و هنرهای مختلف را در خود منعکس می سازد. در گذشته های نه چندان دور، برای ادبیّات غالباً دو هدف اصلیِ سرگرم ساختن و آموزنده بودن را در نظر می گرفتند.اما در روزگار معاصر، به ادبیّات و هنر به عنوان یک کالا می نگرند که به وسیلۀ ذهن و تخیّل انسان ساخته می شود، بنابراین باید کار کردهای خود را داشته باشد و به پاره ای از نیازهای انسان پاسخ دهد. با معیارهای ادبی، تنها می توان ادبی بودن یک اثر را به اثبات رساند و تفاوت آن را با آثار غیر ادبی نشان داد. در مرحلۀ بعد نوبت به تحلیل محتوای آثار ادبی می رسد. یک اثر ادبی چه مضامین و اندیشه هایی را در خود جای داده است؟ چگونه یک هنرمند این اندیشه ها را هنری ساخته و جنبه های ادبی و زیباشناختی را به آن ها اضافه نموده است؟با گذر از این دو مرحله، نوبت به غایت شناسی و درک اهداف و کارکردهایی است که ادبیّات دارد یا می تواند داشته باشد. البته در عمل این سه مرحله از هم جدا نیستند و مرزهای متداخل دارند.

ششمین کنگرۀ ســـــراسری ادبیّات پـــــایداری با هدف شناخت  و بررسی کارکردهــــــای مختلف ادبیّات پـــایداری و آثار منظوم و منثور آن بر پا می شود. امید که با بهره گیری از اندیشه ها و آثار هنرمندان و صاحب نظران، از غنایی در خور توجّه برخوردار شود و بتواند راه گشــــای افق های جدید به روی ادبیّات فارسی به ادبیّات متعهّد شود.

 

2-محورهای پیشنهادی ششمین کنگرۀ سراسری ادبیّات پایداری

به منظور سامان مند کردن تحقیقات و پژوهش ها و با توجّه به محدودیّت زمــــــان برگــــزاری کنگره و محدودیتّی کـــــه در ارائۀ مقالات وجود دارد، ششمین کنگرۀ ادبیّات پایداری در نظر دارد صرفاً به کارکردهای دینی، اجتماعی و تربیتی ادبیّات پایداری بپردازد و میزان هدفمندی و تعهّد آثار ادبیِ این گونۀ خاص را با مسایل اصلی اجتماع بررسی نماید. لذا از پژوهشگران ارجمند و استادان بزرگوار و فرهیخته دعوت می شود مقالات ارزشمند خود را با توجّه به محور و موضوعات پیشنهادی زیر، تنظیم و به نشانی الکترونیکی دبیرخانۀ کنگره ارسال فرمایند.

کارکردهای دینی، اجتماعی وتربیتی ادبیّات پایداری ( باتکیه بر منابع نظم و نثر)

1-ادبیّات پایداری و هویّت دینی

2-ادبیّات پایداری و هویّت ملّی

3-ادبیّات پایداری و همبستگی اجتماعی

4-ادبیّات پایداری  و اخلاق کاروتلاش

5-ادبیّات پایداری و سرمایۀ اجتماعی

6-ادبیّات پایداری و تغییرات ارزشی(تغییرات فرهنگی، وفاق بین نسلی و..)

7-ادبیّات پــایداری و روابط بین فرهنگی (گروه هـــــای قومـــی، مذهبی و...)

8-ادبیّات پایداری و پیش گیری  از آسیب های اجتماعی

9-ادبیّات پایداری و سبک زندگی

10-نقـــش ادبیّات پایــــــداری در ســــاحت های مختلف تــــربیت (عقلانـــی، عاطفــــی، اجتماعــــی، فرهنگــی، اخلاقـــی، عرفانی، سیاسی و...)

11- فلسفۀ ادبیّات پایداری(خداشناسی، انسان شناسی، جهان شناسی، ارزش شناسی و...)

12-فلسفۀ تربیتــــی ادبیّات پایداری (مبـــادی، مبــــانی، اصــــول، روشها واهداف تربیتی)

13-نقش نظام های آموزشی، برنامه ریزی درسی، معلّم و مدرسه در توسعۀ فرهنگ پایداری)

14-آموزش پایداری به روایت اسناد تاریخی ایران قبل و بعد از اسلام

15-مبانی پایداری در کتاب هــــای درســـی دوره هـــــای مختلف تحصیلی

16-مؤلّفه های اخلاق پایداری در آثار بزرگان ادب فارسی

 

3- شیوه نامه

از استادان و پژوهشگران محترم تقاضا می شود به هنگام نگارش مقالات، نکات زیر را رعایت فرمایند:

- در نگارش مقالات، آخرین شیوه نامۀ فرهنگستان  زبان و ادب فارسی اعمال شود.

-برای متن مقاله و فهرست منابع در هر صفحه تعداد 26 سطر و طول هر سطر 12سانتیمتر وفاصله سطرها single تایپ شود.

- مقاله از 20 صفحۀ تایپ شده  تجاوز نکند. همچنین مقالات باید با استفاده  از برنامۀ word 2010 فونت Bzar اندازه13  تنظیم و تایپ شوند.

- ساختار مقاله باید بر این اساس تنظیم شود:

1- عنوان : کوتاه، دقیق و دربردارندۀ بیان روشنی از موضوع مقاله باشد.

2- نام نویسنده یا نویسندگان و رتبۀ علمی در زیر عنوان سمت چپ نوشته شود و در زیر نویس، نشانی پست الکترونیک نویسندۀ مسئول و دانشگاه یا مؤسّسۀ مربوط آورده شود.

3-چکیده: شامل معرّفی موضوع، ضرورت و اهمیّت تحقیق، یافته های پژوهش و روش کار است یا به تعبیر دیگری در چکیـــــده باید بیان شـــــود که چــــه گفته ایم،چرا               گفته ایم ، چگونه گفته ایم و چه یافته ایم که در صد و پنجاه تا دویست و پنجاه کلمه، به زبان فارسی، نوشته شود.

4- واژه های کلیدی: اساسی ترین واژه هایی که مقاله حول محور آنها بحث می کند و مورد تأکید مقاله می باشد که معمولاً بین 3تا 6 واژه در نظر گرفته می شود. (در مقابل عنوان» واژه های کلیدی « علامت (:) گذاشته شود و بعد از  آن، واژه های کلیدی مورد نظر با علامت جدا کنندۀ ویرگول(،) قرار داده شوند.)

5- مقدّمه: مقدّمه بستری است جهت آماده شدن ذهن مخاطب برای ورود به بحث اصلی، در مقدّمه معمولاً موضوع از کل به جزء بیان می شود تا فضای روشنی از متن بحث برای خواننده حاصل شود. عنوان مقدّمه با شماره گذاری(بدین صورت: 1- مقدّمه) آورده شود و در ادامۀ مقدّمه عنـــوان های 1-1 - بیان مسأله، 1-2- ضرورت و اهمیّت تحقیق و 1-3- پیشینۀ تحقیق همراه با توضیحات مربوط آورده شود.

6- بحث: شامل تحلیل، تفسیر، استدلال ها و نتایج تحقیق است. بحث با شمارۀ 2 مشخص شده و عنوانهای فرعی بحث به صورت2-1، 2-2، 2-3 و... تنظیم شود.

7- نتیجه گیری: شامل ذکر فشردۀ یافته ها و بحث می باشد (که با شمارۀ 3 مشخص می شود).

8- یادداشت ها: شامل پیوست ها، ضمائم، پی نوشت ها و به طور کلی، مطالبی است که جزء اصل مقاله نیست امّا در ایضاح موضوع نوشته، ضروری و مناسب به نظر می رسد.

9- فهرست منابع: منـــابع  در پایان به شــــکل الفبایــــی و به صورت زیر ارائه شوند:

الف-کتاب: نام خانوادگی و نام نویسنده.(سال نشر). نام کتاب( با خط درشت تر). نام مترجم یا مصحّح. نوبت چاپ. محل انتشار: ناشر.

ب- نشریّه: نام و نام خانوادگی و نام نویسنده، « عنوان مقاله». نام مجلّه. جلد. شماره، صفحه.

- ارجاعات در داخل متن با ( نام خانوادگی مؤلّف، سال انتشار: شمارۀ صفحه) در داخل پرانتز  آورده شود.

- عدد نویسی فصول و بخش ها از راست به چپ نوشته شود.

- شورای علمی کنگره در ویرایش مطالب آزاد است.

- مقالاتی که پذیرفته نشوند، عودت داده نخواهند شد.

 زمان برگزاری کنگره: روزهای سه شنبه وچهارشنبه 3و 4 اسفندماه 1395

-مهلت دریافت مقالات:30/8/1395

  -اعلام نتایج نهایی مقالات پذیرفته شده: 30/10/1395

قابل ذکر است فقط مقالاتی در دستور کار قرار می گیرند که صرفاً بر اساس محورهای بالا تنظیم شده باشند.

 

5-نشانی دبیرخانۀ علمی کنگره

از نویسندگان محترم تقاضا می شود مقالات خود را به نشانی الکترونیکی ( ایمیل) زیرارسال فرمایند.

EMAIL:adabiyyat@Apaydari.ir

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کنگره، به صفحۀ وبگاه «کنگرۀ سراسری ادبیّات پایداری» به نشانی زیر مراجعه ویا باشماره تلفن: 03432735398 تماس حاصل فرمایید.